Taking a break at Fu Long beach. Coming from Jiao Xi, heading towards Shuang Xi.